Registruokitės pas gydytojus:  Telefonu  Internetu

LT  |  EN

                                                                                                                                                       PATVIRTINTA
               Vyriausiojo gydytojo
               2021 m. liepos 9 d.
               įsakymu Nr. VK-47
IŠRAŠAS

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

10. PACIENTŲ KREIPIMOSI IR PRIĖMIMO Į LIGONINĘ TVARKA

 

10.1. Norėdami gauti informaciją apie Ligoninėje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, juridiniai ir fiziniai asmenys gali raštu arba žodžiu kreiptis į ligoninės administraciją, padalinių ar skyrių vadovus bei gydančius gydytojus, konsultacinės poliklinikos, priėmimo – skubios pagalbos skyriaus darbuotojus, taip informacija patalpinta įstaigos internetinėje svetainėje.

10.2. Atvykdami į Ligoninę pacientai privalo turėti šeimos gydytojo, konsultacinės poliklinikos gydytojo specialisto ar kitos stacionarinės ASPĮ Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos siuntimą; gali būti atvežti Greitosios medicinos pagalbos automobiliu; kreipiasi be siuntimo, bet dėl būtinosios pagalbos suteikimo. Visais šiais atvejais pacientai gydomi nemokamai. Jei pacientas kreipiasi savo iniciatyva be siuntimo ne dėl būtinosios pagalbos suteikimo, už konsultacijas ir gydymą privalo sumokėti pats pacientas arba pirminio lygio ASPĮ (pagal sutartis).

10.3. Atvykdamas pacientas turi turėti pasą arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, vaikai iki 16 m. – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą /gimimo liudijimą.

10.4. Draudžiama priimti į Ligoninę nepilnametį ar neveiksnų asmenį be jo įstatyminių atstovų sutikimo (išskyrus būtinosios pagalbos ir kt. atvejus, numatytus įstatymuose).

10.5. Planine tvarka stacionariniam gydymui siunčiami pacientai priimami ligoninės priėmimo – skubios pagalbos skyriuje darbo dienomis nuo 8 val. iki 13 val., skubiais atvejais - visą parą.

10.6. Priėmimo – skubios pagalbos skyriuje pacientai  higieniškai švarinami ir užpildžius reikiamus dokumentus, nukreipiami į atitinkamus skyrius.

10.7. Viršutinius drabužius, avalynę ir kitus daiktus pacientai atiduoda saugojimui priėmimo – skubios pagalbos skyriaus darbuotojui, pasirašę atiduodamų daiktų apyraše.
10.8. Ligoninės skyrių budintys gydytojai privalo pranešti artimiesiems ar giminėms apie kritiškoje būklėje priimtą pacientą, kai jam gresia mirtis ir jei jis atvyko vienas. Priėmimo – skubios pagalbos skyrius praneša policijos komisariatui apie atvykusius ir/ar paguldytus traumuotus ligonius, apsinuodijusius ir suteiktą jiems pagalbą, visuomenės sveikatos centrui praneša apie apsinuodijusius ligonius, susirgusius infekcinėmis ligomis.

10.9. Užsienio piliečiams medicininė pagalba teikiama Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

10.10. Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje dirbantis (budintis) gydytojas turi informuoti pacientą ar jo įstatyminį atstovą apie diagnozę, gydymą ir pacientui ar jo įstatyminiam atstovui duoti pasirašyti atitinkamuose dokumentuose. 

11. LIGONINĖJE  TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

 

11.1. Ligoninė teikia paslaugas, nurodytas įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje. Šios licencijos kopija iškabinta priėmimo – skubios pagalbos skyriuje.

11.2. Ligoninėje teikiamos nemokamos ir mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

11.3. Nemokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka:

11.3.1. Nemokamos paslaugos suteikiamos ligoninėje visiems socialiai draustiems pacientams, pateikus Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos gydytojo siuntimą.

11.3.2. Teisę gauti būtinąją nemokamą asmens sveikatos priežiūrą turi Lietuvos Respublikos, kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nuolat oficialiai gyvenantys Lietuvoje. Būtinoji medicininė pagalba (pagal SAM patvirtintą sąrašą) teikiama nemokamai visiems nuolatiniams gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju draudimu.

11.3.3. Jei pacientas yra Europos sąjungos (ES), Europos ekonominės erdvės (EEE) ar Šveicarijos Konfederacijos šalies pilietis ir turi asmens dokumentą,  Europos sveikatos draudimo kortelę  ar sertifikatą, tuomet jam būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai.

11.4. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos, jei:

11.4.1.Pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu;

11.4.2.Pacientas kreipėsi pats, neturėdamas siuntimo (išskyrus atvejį, kai pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, tolimesnio gydymo išlaidos apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto);

11.4.3.Paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos, ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos gydymu;

11.4.4.Pacientas savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras ir šių paslaugų, medžiagų, procedūrų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą pacientas apmoka pats SAM nustatyta tvarka;

11.4.5.Pacientas pageidauja gauti paslaugas skubos tvarka;

11.4.6.Ligoninė yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa ir įstaigos administracija matomoje vietoje paskelbia, kad laikinai, dėl lėšų trūkumo, negalimas tam tikrų planinio gydymo paslaugų teikimas;

11.4.7.Pacientui teikiamos paslaugos Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklausančių įstaigų gydytojų siuntimu;

11.4.8.Paslaugos teikiamos užsienio piliečiams (išskyrus atvejį, kai sudaryta tarpvalstybinė sutartis dėl medicininių paslaugų teikimo ir atsiskaitymo už jas).

11.5. Už mokamas paslaugas pacientas susimoka pagal ligoninės vadovo patvirtintus įkainius  ligoninės kasoje.

 

12. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP LIGONINĖS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

 

12.1. Iškilus ginčams tarp ligoninės darbuotojų ir paciento, juos aiškinasi  administratoriai (skyriaus ar padalinio vadovas, o jam neišsprendus ginčo – ligoninės vadovas ar jo įgaliotas asmuo), taip pat ligoninės Medicininės etikos komisija, medicininio audito grupė.

12.2. Administracija privalo per 20 darbo dienų atsakyti į paciento kreipimąsi (skundą).

12.3. Anoniminiai pacientų skundai nenagrinėjami.

13. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS ĮSTAIGOJE

 

13.1. Teisės:

13.1.1. Gauti kvalifikuotą medicininę pagalbą ligoninės teikiamų paslaugų apimtyse.

13.1.2. Į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį. Pacientui turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jis nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.

13.1.3. Teisės aktų nustatyta tvarka pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą, sveikatos priežiūros specialistą.

13.1.4. Gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigose teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti

13.1.5. Gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją.

13.1.6. Gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, prognozes ir gydymą. Jeigu gydantis gydytojas nesuprantamai ar neaiškiai pacientui pateikia informaciją, susijusią su jam teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, pacientas turi teisę per 2 darbo dienas raštu kreiptis į administraciją ar skyriaus vadovą, su prašymu, kad ši informacija jam būtų pateikta aiškiai ir suprantamai. Jei per šį laikotarpį pacientas nesikreipia į nurodytus asmenis, laikoma, kad pacientui informacija suteikta tinkamai.

13.1.7. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis gauti patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas, diagnozės ir gydymo aprašymus.

13.1.8. Nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija negali (gali) būti teikiama.

13.1.9. Kreiptis į įstaigos administraciją visais iškilusiais ginčytinais klausimais.

13.1.10. Atsisakyti siuntimo į kitas sveikatos priežiūros įstaigas.

13.1.11. Naudotis kitomis pacientų teisėmis, numatytomis Lietuvos Respublikos įstatymuose, tarpe jų ir pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatyme.

13.2. Pareigos:

13.2.1. Privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis, kitais sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.

13.2.2. Privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais.

13.2.3. Norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus.

13.2.4. Kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.

13.2.5. Gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu.

13.2.6. Vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.

13.2.7. Pagarbiai ir deramai elgtis su visais ligoninės darbuotojais ir kitais pacientais, savo veiksmais nediskriminuoti ir nežeminti įstaigos darbuotojų, kitų pacientų, lankytojų garbės ir orumo, gerbti jų teises.

13.2.8. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.

13.2.9. Laikytis nurodyto ir sutarto priėmimo pas gydytoją laiko.

13.2.10. Be reikalo nevaikščioti koridoriais, netrukdyti personalui dirbti kabinetuose.

13.2.11. Rūpestingai elgtis su ligoninės įrengimais ir inventoriumi. Negadinti ligoninės inventoriaus ir kitų materialinių vertybių.

13.2.12. Laiku ir pilnai sumokėti už konsultacijas ir gydymą pagal galiojančius įkainius (jei paslaugos yra neapmokamos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka).

13.2.13. Laikytis gydančio gydytojo ir slaugos personalo nurodymų ir paskirto individualaus paciento sveikatos priežiūros rėžimo:

13.2.13.1 I-griežtas. Gulimas, negalima net apsiversti lovoje.

13.2.13.2 II –gulimas, galima vartytis, atsisėsti lovoje.

13.2.13.3 III – galima atsikelti, vaikščioti po palatą ir nueiti į tualetą.

13.2.13.4 IV –galima vaikščioti po skyrių ir ligoninės teritoriją, skirtą pasivaikščiojimui.
13.2.13.5 V-sanatorinis, laisvas, kai ligoniai privalo laikytis tik dienos rėžimo.

13.2.14. Jeigu leidžia sveikatos būklė, savarankiškai tvarkyti savo lovą ir spintelę.

13.2.15. Atsargiai ir saugiai elgtis savo ir aplinkinių atžvilgiu (nesėdėti ant palangės, atsargiai keltis ir lipti iš lovos, avėti patogią avalynę, naudotis pagalbinėmis slaugos priemonėmis, kreiptis pagalbos į personalą.

13.3. Ligoninėje besigydantiems pacientams draudžiama:

13.3.1.atsinešti į ligoninę dideles pinigų sumas, juvelyrinius dirbinius ir kitus vertingus daiktus, kadangi ligoninės personalas neatsako už jų saugumą;

13.3.2.savavališkai išeiti iš ligoninės teritorijos;

13.3.3.savavališkai lankytis kituose ligoninės skyriuose;

13.3.4.rūkyti, žaisti kortomis ir kitus azartinius žaidimus;

13.3.5.laikyti ir gerti alkoholinius gėrimus, vartoti narkotines medžiagas;

13.3.6.naudotis radijo aparatais, kitokiais grotuvais ir televizoriais, jeigu tam prieštarauja kiti palatos ligoniai;

13.3.7.triukšmauti;

13.3.8.gulėti lovose, apsirengus viršutiniais drabužiais.

13.4. Pacientas, pažeidęs darbo  tvarkos taisykles, gali būti išrašytas iš ligoninės nebaigus gydymo.

13.5 Padaręs žalą ligoninei, pacientas turi atlyginti Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

14. PACIENTŲ  LANKYMO, IŠRAŠYMO IR  PERKĖLIMO Į KITAS  ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

 

14.1. Pacientą skyriuje galima lankyti kiekvieną dieną nuo 10 iki 19 val., išskyrus ramybės laiką nuo 14:00 iki 16:00 val.  Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje gulintys pacientai gali būti trumpam lankomi tik išimtinais atvejais, leidus skyriaus vedėjui arba budinčiam gydytojui (išskyrus  valstybės lygmens ekstremalios situacijos/pandemijos laikotarpių metu). 

14.2 Lankytojai ligoninėje privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais ligoninės darbuotojais ir kitais pacientais, savo veiksmais nediskriminuoti ir nežeminti įstaigos darbuotojų, kitų pacientų, lankytojų garbės ir orumo, gerbti jų teises, netrukdyti ligoninės personalo darbui.
Lankytojai, nesilaikantys šių reikalavimų, gali būti išprašyti iš ligoninės.

14.3. Pacientai iš ligoninės išrašomi:

2.1.įvykdžius gydymo ir tyrimo planą;

2.2.tęsti gydymą ambulatoriškai;

2.3.kai nukreipiami reabilitaciniam gydymui į kitas ASPĮ;

2.4.kai perkeliami gydytis į kitą gydymo įstaigą;

2.5.už grubius ligoninės darbo tvarkos taisyklių pažeidimus.

14.4. Išrašant pacientą iš ligoninės, pateikiami į e.sveikata.lt portalą arba atiduodami pacientui visi konkrečiu atveju reikalingi dokumentai (ligos epikrizės, siuntimas, nedarbingumo pažyma ir t.t.).

14.5. Pacientas, jei jo sveikatos būklė, gydytojo nuomone, reikalauja papildomo gydymo, gali būti nukreipiamas į kitas sveikatos priežiūros įstaigas, išrašius siuntimą.

14.6. Už kitų Asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų sprendimus ar gydymo kokybę ligoninė neatsako.

 

15. MEDICININIŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

 

15.1.Medicininių dokumentų nuorašai gali būti išduodami paciento prašymu; ši teisė gali būti ribojama tik LR įstatymų numatyta tvarka.

15.2.Patvirtinti medicininių dokumentų nuorašai padaromi paciento lėšomis, pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

15.3.Kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims medicininių dokumentų nuorašai gali būti išduodami tik pateikus asmens sutikimą ir asmens dokumentų kopijas, LR įstatymų numatyta tvarka.

16. PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO  TVARKA

 

16.1.Pacientui mirus sveikatos priežiūros įstaigoje, įstaiga privalo ne vėliau kaip per 12 valandų pranešti apie tai mirusiojo šeimos nariams, jo įstatyminiam atstovams ar asmenims, nurodytiems jam gyvam esant, jų nerandant – poliklinikos gydytojui, policijai.

16.2. Pildomas paciento pomirtinio tyrimo skyrimo aktas, kuriame  artimieji savo atsisakymą, sutikimą ar reikalavimą atlikti mirusiojo pomirtinį tyrimą patvirtina raštiškai.

16.3.Pacientui mirus ligoninėje  patologoanatominis tyrimas daromas, jei:

1) reikalauja mirusiojo šeimos nariai ar jo įstatyminiai atstovai;

2) mirtis staigi ar netikėta;

3) neaiški mirties priežastis;

4) mirštama po chirurginių intervencijų, diagnostikos ir gydymo procedūrų;

5) mirštama nuo profesinių ar infekcinių ligų arba įtariama, jog mirties priežastis profesinė ar infekcinė liga;

6) miršta naujagimis ar vaikas;

7) miršta nėščioji ar gimdyvė;

8) miršta asmuo, neišbuvęs stacionare dvidešimt keturių valandų;

9) kitais įstatymų numatytais atvejais.

16.4.Pacientui mirus ligoninėje teismo medicinos ekspertizė daroma, jei:

1) mirtis įvyksta nuo sužalojimo, apsinuodijimo ar kriminalinio aborto;

2) nežinoma mirusiojo asmenybė;

3) įtariama, jog staigios mirties priežastis yra smurtas;

4) kitais būdais negalima nustatyti mirties priežasties;

5) kitais įstatymų numatytais atvejais, gavus teisėsaugos institucijų reikalavimą.

16.5. Kai mirusiajam neatliekamas patologoanatominis tyrimas, gydantis gydytojas išduoda medicininį mirties liudijimą, gavęs ligoninės administracijos (vyriausiojo gydytojo ar jo pavaduotojo gydymui) sutikimą.

16.6. Medicininis mirties liudijimas mirusiojo giminėms ir artimiesiems išduodamas, pateikus jiems asmens dokumentus. Asmuo, gavęs medicininį mirties liudijimą, pasirašo šio dokumento šaknelėje.

16.7. Medicininis mirties liudijimas pildomas valstybine kalba.

16.8. Atiduoti mirusįjį be medicininio mirties liudijimo draudžiama.

16.9. Įstaiga garantuoja mirusiojo kūno nemokamą apsaugą iki tol, kol jį atsiims mirusiojo šeimos nariai, jo įstatyminiai atstovai arba paciento prieš mirtį nurodyti asmenys.

 

17. PACIENTO TURIMŲ GYDYMO PRIEMONIŲ,DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

 

17.1. Paciento turimos gydymo priemonės turi būti surašytos jo medicininėje kortelėje.

17.2. Jei pacientas atvežamas be sąmonės,   arba prieš atliekant tyrimus, operaciją, kurių metu ligoniui bus taikoma bendrinė nejautra ir bus sąmonės sutrikimas, arba jei pacientas pageidauja, arba blogėjant sveikatos būklei, paciento turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai, kt. vertybės ir pinigai gali būti registruojami ir saugomi:

17.2.1.  Sudaromas turimų vertybių sąrašas dviem egzemplioriais.

17.2.2. Po kiekvienu egzemplioriumi pasirašo gydytojas, vienas ligoninės darbuotojas ir pats pacientas, arba vietoj paciento dar vienas ligoninės darbuotojas.

17.2.3 Vienas sąrašo egzempliorius atiduodamas pacientui, kitas dedamas į specialų voką.

17.2.4. Į voką sudedamos išvardintos vertybės, vokas užklijuojamas, užantspauduojamas ir įdedamas į ligoninės skyriuje esantį seifą.

17.2.5. Pagerėjus sveikatos būklei arba po procedūros pacientui grąžinamas vokas, kurį pacientas atplėšia gydytojo ir dar vieno ligoninės darbuotojo akivaizdoje, sutikrina vertybes pagal sąrašą ir pasirašo tame sąraše, kad vertybes atgavo. Kitais atvejais  atiduodama paciento įgaliotam atstovui.

17.2.6. Paciento pasirašytas sąrašas įklijuojamas į jo medicininę kortelę ir joje saugomas.

18. INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ TEIKIMO TVARKA PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS BEI INSTITUCIJOMS

 

18.1  Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą yra laikoma konfidencialia, net ir po paciento mirties.

18.2. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientas turi teisę susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose ir gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo.

Ši informacija gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba kai pacientas atsisako šios informacijos

18.3. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint savo asmens dokumentą ir rašytinį paciento sutikimą, su paciento asmens kopija, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją.

18.4. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.

18.5. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

18.6.Konfidenciali informacija laikoma konfidencialia ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.

18.7. Atstovai, veikdami paciento vardu, privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens dokumentus.

18.8. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos mastas. Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus.

18.9. Informaciją apie besigydančių pacientų būklę gali suteikti gydantys gydytojai, skyrių vedėjai, budintys gydytojai.

18.10. Informaciją apie buvusių ir esamų pacientų sveikatos būklę, juridiniams ir fiziniams asmenims kreipiantis raštu, suteikia ligoninės administracija, kai yra paciento raštiškas sutikimas arba kai yra numatyta LR įstatymais ir kitais poįstatyminiais aktais.

18.11. Informacija telefonu apie pacientą neteikiama.

18.12. Į raštiškus prašymus dėl informacijos apie pacientą pateikimo atsakoma per 10 darbo dienų.

18.13. Bet kokia informacija apie gydymo įstaigą valstybinių institucijų pareigūnams gali būti teikiama įstatymų numatyta tvarka ir  su įstaigos vadovo žinia.

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS

VYRIAUSIASIS GYDYTOJAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS VYRIAUSIOJO GYDYTOJO

2021 m. liepos 9 d. ĮSAKYMO Nr. VK-47 „Dėl DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. balandžio 14 d. Nr. VK-34

Jurbarkas

Atsižvelgiant į gautą Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2023 m. vasario 6 d. raštą Nr. D2-1397-(7.5.) „Dėl pateiktų dokumentų vertinimo“ pakeičiu  viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės vyriausiojo gydytojo 2021 m. liepos 9 d. įsakymą Nr. 47 „Dėl darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ ir 12 skyrių išdėstau taip:

                                

„12. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP LIGONINĖS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

 

12.1. Iškilus ginčams tarp ligoninės darbuotojų ir paciento, juos aiškinasi  administratoriai (skyriaus ar padalinio vadovas, o jam neišsprendus ginčo – ligoninės vadovas ar jo įgaliotas asmuo), taip pat ligoninės Medicininės etikos komisija, medicininio audito grupė.

12.2. Skundo pateikimo tvarka:

12.2.1. Pacientas turi teisę pareikšti skundą dėl suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir/ar galimai pažeistų paciento teisių, ne vėliau kaip per vienerius metus, kai sužinojo, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.

12.2.2.  Pacientas skundą pirmiausia turi pateikti Ligoninei,  tiesiogiai atvykus į Ligoninę, atsiunčiant paštu ar per kurjerį arba elektroniniu paštu. 

12.2.3. Pacientas skundą gali pateikti pats arba tai padaryti gali paciento atstovas.

12.2.4. Skunde turi būti nurodyta paciento vardas ir pavardė, adresas (faktinė gyvenamoji vieta), telefono numeris ir/ar kiti kontaktiniai duomenys bei pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, patvirtinta įstatymų nustatyta tvarka (notaro, seniūno, pacientui atstovaujančio advokato ar kt.), jei pacientas pateikia skundą paštu ar per kurjerį ar elektroniniu paštu.

  • kai skundą pateikia paciento atstovas, turi būti nurodyta atstovo vardas, pavardė, adresas

(faktinė gyvenamoji vieta), telefono numeris, ir pateikiami atstovavimą liudijantys (pavedimas, teismo nutartis, atstovavimo sutartis su juridiniu asmeniu ir pan.) bei asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai ar jų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka (notaro, seniūno, pacientui atstovaujančio advokato ar kt.), jei paciento atstovas pateikia skundą paštu, per kurjerį ar elektroniniu paštu.

  • jei pacientas miręs, skundą teikiantis asmuo turi pateikti paciento mirties liudijimą, atstovo

asmens tapatybę (pasą arba asmens tapatybės kortelę) ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus. Jeigu skundas siunčiamas paštu ar per kurjerį, prie skundo turi būti pridėtos paciento mirties liudijimo ir atstovo asmens tapatybę bei atstovavimą patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka (notaro, seniūno, atstovaujančio advokato ar kt.).

  • turi būti nurodyta skundo dalykas (esmė) – pažeistos paciento teisės ar teisėti interesai,

suteiktos arba nesuteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, tai pagrindžiančios aplinkybės;

  • prie skundo turi būti pridedami dokumentai (jeigu pacientas juos turi), patvirtinantys skunde

nurodytas aplinkybes ir pagrindžiantys skunde nurodytus reikalavimus.

  • pažymėta skundo surašymo data,
  • skundas turi būti pasirašytas asmens parašu, o skundą teikiant elektroniniu paštu –

kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasirašant skundą kvalifikuotu elektroniniu parašu neprivaloma asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

12.2.11. Jeigu kartu su skundu pateikti ne visi, netinkamai įforminti dokumentai, kurie turi būti teikiami su skundu, ir (ar) juose ir (arba) skunde pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija, Ligoninė ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dienos skundą pateikusiam asmeniui nurodo nustatytus trūkumus ir informuoja, kad per 30 dienų nuo skundą pateikusio asmens informavimo apie nustatytus trūkumus dienos nepašalinus trūkumų skundas nebus nagrinėjamas ir kad tokiu atveju pacientas turi teisę skundą pateikti iš naujo.

12.3. Ligoninės administracija į paciento skundą privalo atsakyti per 20 darbo dienų.

12.4. Skundai nenagrinėjami ir grąžinami juos pateikusiam asmeniui nurodant grąžinimo priežastis

kai kartu su skundu pateikti ne visi, netinkamai įforminti dokumentai, kurie turi būti teikiami su skundu, ir (ar) juose ir (arba) skunde pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija ir skundą pateikęs asmuo per šio straipsnio 3 dalyje nurodytą terminą neįvykdė reikalavimo ištaisyti trūkumus, kai skundas parašytas neįskaitomai, kai skundas anoniminis.

12.5. Jeigu paciento netenkina asmens sveikatos priežiūros įstaigos skundo nagrinėjimo rezultatai, jis turi teisę su skundu kreiptis:

12.5.1. dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės klausimų – į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

12.5.2. dėl privalomojo sveikatos draudimo klausimų – į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

12.5.3. dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitikties bioetikos reikalavimams – į Lietuvos bioetikos komitetą.

Paciento (jo atstovo) skundas turi būti pateiktas vadovaujantis aukščiau paminėtų institucijų teisės aktų reikalavimais.“

Vyriausioji gydytoja                                                               Rūta Lukšienė