• Photo Title 1
 • Photo Title 2
 • Photo Title 3
 • Photo Title 4
 • Photo Title 5

PROJEKTAS: „Elektroninės sveikatos paslaugų plėtra Tauragės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose"

Pirmadienis, 08 Birželis 2015 13:29
Spausdinti

eu zenklas

 

VšĮ Tauragės ligoninė ir partneriai įgyvendino „Elektroninės sveikatos paslaugų plėtra
Tauragės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose" projektą

Projekto kodas NR. VP2-3.1-IVPK-11-V-01-04

 

     Projekto kontekstas - informacinių ir ryšių technologijų valdymo procesų pritaikymas siekiant modernizuoti valstybės valdymą šiuo metu yra vienas svarbiausių uždavinių Europos Sąjungos šalyse. ES ir Lietuvos Respublikos strateginiai dokumentai akcentuoja informacinių ir ryšių technologijų pritaikymo poreikį įvairiose visuomeninio gyvenimo srityse, ypač viešajame sektoriuje. Viena iš itin svarbių sričių – sveikatos apsaugos sektorius. Visuma informacinių priemonių, naudojamų teikiant sveikatos paslaugas, apibendrintai vadinama elektroninės sveikatos arba e. sveikatos sistema. Sėkmingai veikianti e. sveikatos sistema gali pagerinti visuomenės galimybes gauti sveikatos apsaugos sistemos siūlomas paslaugas bei padidinti siūlomų paslaugų kokybę ir efektyvumą.

     Projekto tikslas - sudaryti sąlygas Tauragės regiono gyventojams ir pacientams šiuolaikinėmis informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis laiku gauti geros kokybės sveikatos priežiūros paslaugas ir patarnavimus, o sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas, tarpusavyje bendradarbiauti ir saugiai keistis informacija elektroninėmis priemonėmis.

     Projektu buvo siekiama įdiegti (modernizuoti) gydymo įstaigų informacinių sistemų funkcijas, kurios užtikrintų sukurtos elektroninės paslaugos teikimą bei sklandesnį sveikatos priežiūros paslaugų teikimą projekto vykdytojo ir partnerių gydymo įstaigose.

     Projekto uždavinys - įdiegti informacinę sistemą, teikiančią elektronines paslaugas- „Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu pacientams ir sveikatos priežiūros įstaigų specialistams“.

     Projekto vykdytojai – VšĮ Tauragės ligoninė, VšĮ Tauragės rajono PSPC, VšĮ Jurbarko ligoninė, VšĮ Šilalės rajono ligoninė, VšĮ Pagėgių PSPC, kurių pagrindiniai veiklos tikslai yra gerinti regiono ir visų Lietuvos gyventojų sveikatą, sumažinti sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas, nurodytas pareiškėjo ir partnerio įstaigų licencijose. Šios sveikatos priežiūros įstaigos teikia pirminės, antrinės, tretinės asmens sveikatos priežiūros (ambulatorines, konsultacines, stacionarines) paslaugas savo pacientams bei siekia nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į pacientų poreikius ir pageidavimus.

     Projekto įgyvendinimo eigoje įkurtas regioninis techninės įrangos centras, įsigyta ir apsirūpinta būtina kompiuterine technika ir programine įranga. Įrengtos 82 kompiuterizuotos darbo vietos su medicininės informacinės sistemos prieigomis, išplėsta Projekto vykdytojų įstaigose esama informacinė sistema ir įdiegta nauja regioninė informacinė sistema su visais funkcionalumais.

     Regioninės informacinės sistemos naudotojai gali:

 • vykdyti pacientų priėmimą stacionariniam ir ambulatoriniam gydymui;
 • administruoti vartotojus, registrus, katalogus, klasifikatorius ir terminų žodynus.
 • aprašyti paciento būklę ir peržiūrėti elektronines medicinines istorijas;
 • skirti gydymą pacientams;
 • atlikti laboratorinius ir diagnostinius tyrimus;
 • administruoti įstaigos resursus;
 • rengti ataskaitas ir analizuoti duomenis;

     Sukurta ir įdiegta regioninė informacinė sistema bus integruota su eSPBI IS, vadovaujantis Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimais ir techninėmis sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1079 (Žin., 2010, Nr. 152-7759).

 

taurages ligonines  silales jurbarko ligonines 
Tauragės ligoninės Priėmimo-skubiosios Pagalbos skyriuje  Šilalės rajono ligoninėje  Jurbarko ligoninėje
 taurages pspc  pagegiu pspc  
Tauragės rajono Pirminės sveikatos priežiūros centre  Pagėgių Pirminės sveikatos priežiūros centre  

 


 

 

PROJEKTAS: Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas

Spausdinti

es-zenklas

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos kartu su VšĮ Jurbarko ligonine baigia įgyvendinti projektą „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“  pagal priemonės Nr. VP3-2.1-SAM-01-V-01-001.


Pagrindinis projekto tikslas ir uždavinys - sumažinti gyventojų sergamumą bei mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų bei pagerinti šių ligų srities sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.


VšĮ Jurbarko ligoninei skirta 389353,80 litų iš Europos Sąjungos lėšų, už kurias įstaiga įsigijo naują medicininę įrangą: reanimacinės lovos komplektą, veloergometrijos kompleksą, III klasės echokardioskopijos  aparatą.


Įgyvendinus projektą, VšĮ Jurbarko ligoninėje pagerės širdies ir kraujagyslių ligų paslaugų kokybė bei prieinamumas.


2015-10-27

 

 

 

PROJEKTAS: „VšĮ Jurbarko ligoninės" paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos, priėmimo-skubios pagalbos bei chirurgijos infrastruktūrą

Spausdinti

es-zenklas

     VšĮ Jurbarko ligoninė įgyvendina projektą „VšĮ Jurbarko ligoninės" paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos, priėmimo-skubios pagalbos bei chirurgijos infrastruktūrą. Projektas yra finansuojamas pagal 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas" iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos skirtus biudžeto asignavimus.

 

Projekto esmė - VšĮ Jurbarko ligoninė teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas Jurbarko ir aplinkinių rajonų gyventojams. Per metus stacionare gydosi apie 5000 pacientų, suteikiama apie 45000 antrinio lygio ambulatorinių konsultacijų bei registruojama apie 64000 apsilankymų ambulatorinių konsultacijų skyriuose. Vienintelė rajone esanti antrinio lygio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti Jurbarko ligoninė  neatitinka Higienos normų reikalavimų, naudojama medicininė įranga yra morališkai ir fiziškai pasenusi. Dėl to kenčia pacientams teikiamų paslaugų kokybė. Jurbarko ligoninės yra nepajėgi kompleksiškai atnaujinti medicininės įrangos, rekonstruoti ar remontuoti skyrių patalpų ir plėsti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų spektrą. Pagrindinės projekto tikslinės grupės: Jurbarko ir aplinkinių rajonų gyventojai, Ligoninės personalas. 

Projekto tikslas - pagerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę pacientams, gaunantiems asmens sveikatos priežiūros paslaugas Jurbarko ligoninėje. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruojamos slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus patalpos, suremontuotos konsultacinės poliklinikos, priėmimo-skubios pagalbos, ambulatorinės reabilitacijos, dienos chirurgijos skyrių patalpos bei suremontuotos patalpos, skirtos paliatyviosios pagalbos padalinio įsteigimui. Be to, visi anksčiau minėti skyriai bus aprūpinti reikiama medicinine įranga. Įgyvendinus projektą, Jurbarko bei aplinkinių rajonų gyventojams bus greičiau diagnozuojami sveikatos sutrikimai, mažės jų sergamumas, bus ilgiau išsaugotas darbingas amžius, mažės ligonių nedarbo dienų skaičius, ilgės gyvenimo trukmė. Modernizuotose Ligoninės patalpose bus užtikrintos higienos normų reikalavimų įgyvendinimas. 

Informacija apie projekto valdymą ir projekto partnerių pasirinkimą -projekto vadovu, projekto vadovo pavaduotoju ir projekto finansininku bus paskirti Jurbarko ligoninės darbuotojai. Projekto finansininkas bus tiesiogiai atskaitingas projekto vadovui ir atsakys už atskiros nuo įstaigos projekto buhalterinės apskaitos tvarkymą. Projekto vadovo pavaduotojas bus tiesiogiai pavaldus projekto vadovui ir bus atsakingas už reikalingos informacijos pateikimą projektą administruojančios įmonės paskirtam projekto vadovui. Taip pat kontroliuos paslaugų teikėjus, sutarčių vykdymą. Projekto vadovas vadovaus projektui, organizuos projekto komandos darbą, planuos, organizuos projekto veiklas ir jų įgyvendinimą.
Jurbarko ligoninės darbuotojai nėra įgyvendinę tokios apimties projekto, todėl dėl projektų valdymo žinių stokos projekto metu planuojama pirkti projekto administravimo paslaugas, rengiant viešųjų pirkimų dokumentus, sutarčių projektus, mokėjimo prašymus, ataskaitas, raštų projektus ir atliekant kitas projekto administratoriaus funkcijas. 

Projekto tęstinumas - Projekto veiklų tęstinumą užtikrins pilnai suformuota kokybiška infrastruktūra, reikalinga kokybiškoms ir prieinamoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti. Projekto finansinis tęstinumas bus užtikrintas iš PSDF biudžeto (vidutiniškai per metus PSDF skiriamos lėšos sudaro apie 96 proc. Jurbarko ligoninės metinio biudžeto pajamų). VšĮ Jurbarko ligoninė steigėjas – Jurbarko rajono savivaldybė, todėl Savivaldybė taip pat yra suinteresuota projekto tęstinumo užtikrinimu jam pasibaigus, nes atnaujinta Ligoninės infrastruktūra įtakos rajono gyventojų sergamumo mažėjimą, mažėjantį ligonių nedarbo dienų skaičių ir pan. Tiesiogiai už modernizuotos infrastruktūros tinkamą naudojimą ir priežiūrą bus atsakingas Ligoninės aptarnaujančio personalo ir ūkio skyrius.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 4.908.000,00 Lt. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2013 m. spalio 1 d.

Projekto metu buvo suremontuota apie 1153,60 m2 konsultacinės poliklinikos, ambulatorinės reabilitacijos, priėmimo – skubios pagalbos, dienos chirurgijos, paliatyvios pagalbos patalpos ir rekonstruota apie 890,9 m2 palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus pastatas, esantys Vydūno g. 56, Jurbarkas, bei įsigyta medicininė įranga (dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas, gyvybinių funkcijų monitorius, endoskopas – gastroduodendoskopas, bronchoskopas, pacientų monituravimo įranga, laparaskopas, elektroskaustikos aparatas, defibriliatorius ir kt.). Suremontuotos bei rekonstruotos patalpos ir įsigyta medicininė įranga bus nuolat naudojama kasdieninėje įstaigos veikloje teikiant antrinio lygio ambulatorines paslaugas. Įsigyta moderni medicininė įranga suteikia galimybes kokybiškiau atlikti įvairius tyrimus, greičiau diagnozuoti ligas įstaigos aptarnaujamiems pacientams, be to, pagerėjo darbuotojams darbo sąlygos. Projekto dėka įstaiga gali aptarnauti daugiau pacientų nei iki šiol, todėl sumažės laukiančiųjų pas specialistus eilės. Įsigyta įranga , suremontuotos bei rekonstruotos patalpos priklauso ligoninei.

Projekto metu buvo sukurta visa reikalinga infrastruktūra(suremontuotos ir rekonstruotos patalpos, įsigyta medicininė įranga) reikalinga konsultacinės poliklinikos, ambulatorinės reabilitacijos, priėmimo – skubios pagalbos, dienos chirurgijos, paliatyvios pagalbos ir palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimui. Ligoninėje pradėtos teiktos paliatyvios pagalbos paslaugos. Įstaiga turi galiojančią 1999-12-17 d. asmens sveikatos įstaigos licenciją Nr. 1107, pagal kurią gali teikti antrinio lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos, priėmimo – skubios pagalbos, dienos chirurgijos, palaikomojo gydymo ir slaugos  paslaugas ir yra sudariusi sutartis su TLK dėl šių paslaugų finansavimo. Licencija dėl paliatyvios pagalbos paslaugų teikimo atnaujinta 2013 m. birželio mėn.11 d. ir taip pat yra sudaryta sutartis su TLK dėl paliatyvios pagalbos paslaugų finansavimo.

Projekto finansinis tęstinumas ir tinkama projekto lėšomis įsigytos įrangos ir suremontuotų bei rekonstruotų patalpų eksploatacija ir priežiūra bus užtikrinama ligoninės lėšomis, gaunamomis už suteiktas paslaugas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo.

Projekto metu modernizuota infrastruktūra naudosis ligoninės darbuotojai ir pacientai. Kadangi tai viešųjų paslaugų infrastruktūros modernizacijai skirtas projektas, jo sukurtais rezultatais, t.y. kokybiškesnėmis ir labiau prieinamomis medicininėmis paslaugomis galės naudotis ir kitų įstaigų pacientai.

Projekto metu sukurta infrastruktūra sudarys galimybes teikti paliatyvios pagalbos gydymo paslaugas regione, todėl šiomis paslaugomis galės pasinaudoti visi iš kitų įstaigų nukreipti pacientai.

Po projekto pabaigtos už tęstinę veiklą, suremontuotas patalpas ir įsigytą medicininės įrangos techninę priežiūrą bei teikiamų ambulatorinių paslaugų plėtrą bus atsakingas paramos gavėjas – VšĮ Jurbarko ligoninė.

Rezultatų pasiekiamumo stebėjimui, bus skaičiuojami unikalūs pacientai, kuriems per kalendorinius metus buvo suteiktos konkrečios paslaugos (pagal paslaugų kodus, patvirtintus Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81), kurių teikimui buvo modernizuota infrastruktūra. Šie duomenys bus teikiami teritorinės ligonių kasos nustatyta duomenų teikimo forma. Už tai bus atsakingas Ligoninės statistikos skyrius. 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos bus stebimas Stebėsenos rezultatų pasiekimas ir teikiamos Ataskaitos po projekto užbaigimo.

 

 

 lrsm grey  sodra gray  el valdzios vartai gray

ktlk gray    jurbarko sav grey

registracija telefonu

 

sergu.lt logo

Gydytojų darbo laikasmano-svajone-mini

Ereceptas gif

ESPBI gif

MedVAIS gif

PasirasykInternetu 190x118

NTB logo

 

Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė
Vydūno g. 56, LT-74112  Jurbarkas
Įmonės kodas 158314921 
Telefonas (8 447) 71 835 
Faksas (8 447) 71 850

El. paštas: info@jurbarkoligonine.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre