SVARBI INFORMACIJA PACIENTAMS

PATVIRTINTA
viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės
vyriausiojo gydytojo
2020-05-08 įsakymu Nr.VK-50
1 priedas
PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE JURBARKO LIGONINĖJE TEIKIMO PLANAS
1.Asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos įstaigos Konsultacinės poliklinikos, Radiologijos ir FMR skyrių patalpose.
2.Infrastruktūra:
1.1.Galimas maksimalus priimtų pacientų skaičius per dieną ne didesnis nei 50 procentų apimties buvusios iki karantino paskelbimo – iki 100 pacientų per dieną pas visus specialistus. Epidemiologinei situacijai šalyje neblogėjant po 2 savaičių paslaugų apimtis galima didinti;
1.2.kiekvieno kabineto/gydytojo atskiras konsultacijų grafikas nurodomas įstaigos sistemoje ESIS. Išankstinė registracija per IS karantino laikotarpiu nevykdoma;
1.3.tiesioginės konsultacijos registracijos laikai išdėstomi įvertinus patalpų valymui ir dezinfekcijai skirtą laiką (įskaičiuota papildomai 15 min). Gydytojas pacientus gali priimti paeiliui dviejuose kabinetuose, kol kitas kabinetas tvarkomas/vėdinamas;
1.4.patalpų, daiktų, įrenginių, paviršių valymas /dezinfekcija užtikrinamas po kiekvieno paciento vizito, darbo dienos pabaigoje atliekamas galutinis patalpų išvalymas ir dezinfekcija pagal įstaigoje patvirtintus patalpų valymo ir dezinfekcijos planus;
3. Pacientų aptarnavimo ir ASPP teikimo principai:
3.1. Prioritetas teikiamas nuotoliniam paslaugų teikimo būdui (vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas, gydytojo specialisto, slaugytojo konsultacijos, tyrimų paskyrimas), tiesioginis kontaktas su pacientu planuojamas tuomet, kai paslaugos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu;
3.2. Dėl nuotolinės ar tiesioginės paciento konsultacijos sprendžia šeimos gydytojas ir dėl registracijos pats (ar slaugytojas) skambina į registratūrą ir su medicinos registratoriumi suderina konsultacijos laiką, arba skambina tiesiogiai gydytojui specialistui. Dėl tiesioginio kontakto konsultacijos pacientai registruojami suderinus su gydytoju arba slaugytoju;
3.3. Pacientų srautai:
- virusinės infekcijos simptomų neturintys vyresni nei 60 m. pacientai ir (arba) lėtinėmis ligomis sergantys pacientai pagal galimybes registruojami 8.00 – 11.00 val.;
- kiti pacientai registruojami 11.00-16.00 val.;
3.4. Nuotolinėms konsultacijos, dokumentacijos tvarkymui paskiriama baigiamoji darbo dienos laiko dalis, kai atlikta kabineto dezinfekcija ir pacientai nepriimami;
3.5. Tiesioginės konsultacijos tuo pačiu metu negali būti teikiamos greta esančiuose susisiekiančiuose kabinetuose.
3.6. Visi pacientui paskirti tyrimai ir procedūros pagal galimybes turi būti atlikti vieno vizito metu, siuntimuose nurodant skubos žymą.
3.7. Į įstaigą pacientas atvyksta ir įleidžiamas likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko (esant būtinybei – ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo, kurio duomenis gydytojas įrašo į E025 formą);
3.8. Atvykstantys pacientai privalo dėvėti veido kaukes, pirštines. Neturintiems apsaugos priemonių, pacientus įleidžiantis darbuotojas suteikia vienkartines kaukes, pirštines ir įpareigoja dėvėti viso vizito metu;
3.9. Prie įėjimo atvykusiems pacientams ir juos lydintiems asmenims nekontaktiniu būdu pamatuojama temperatūra, pakartotinai paklausiama dėl simptomų ir COVID-19 kontakto.
3.10. Laukdami lauke ir įstaigos viduje pacientai vienas nuo kito privalo laikytis saugaus 2 m atstumo. Prie kabineto durų laukia ne daugiau kaip 1 pacientas;
3.11. ASPĮ viduje liftu vienu metu gali naudotis tik vienas pacientas (esant poreikiui – ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo).
4. Personalo darbo principai:
4.1. Paslaugas teikia minimalus, būtinas paslaugai suteikti, specialistų skaičius;
4.2. Sveikatos specialistai kas savaitę privalo tikrintis PGR metodu. Tyrimas gali būti atliekamas ir dažniau (buvęs ar įtariamas nesaugus kontaktas, atsiradę VKTI simptomai, pakilusi temperatūra, skonio ar uoslės sutrikimai, kt.)
4.3. Sveikatos specialistas, dirbantis kitose įstaigose, pagal galimybes, dirba ciklais. Darbuotojas kas savaitę (esant būtinybei ir dažniau) privalo tikrintis PGR metodu.
4.4. Darbuotojai paslaugų atnaujinimo laikotarpiu kontaktinių konsultacijų metu privalo naudotis ne mažesnės nei 2 lygio asmeninės apsaugos priemonėmis (AAP). Atsižvelgiant į saugumo lygius, kontakto specifiką naudojamos aukštesnio nei 2 lygio AAP vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. V-754 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius“. Medicinines pirštines privaloma keisti po kiekvieno kontakto su pacientu, o medicinines kaukes –kai jos sudrėksta ar užsiteršia, bet ne rečiau kaip kas 4 val. Už kabineto AAP atsakinga kabinete dirbanti bendrosios praktikos slaugytoja.
4.5. Identifikavus COVID-19 ligos atvejį apsaugai yra sudaryti IV ar V saugumo lygio AAP rinkiniai, laikomi kiekviename kabinete.
4.6. Kiekvienas darbuotojas yra atsakingas už savo sveikatos stebėjimą, atkreipiant dėmesį į nežymius simptomus (pakilusią temperatūrą, VKTI simptomus, trumpalaikį skonio ar uoslės netekimą ir pan.) ir informacijos pateikimą tiesioginiam padalinio vadovui.
4.7. Ribojamas medikų judėjimas įstaigoje ir tiesioginiai kontaktai, socialinis bendravimas.
5. Infekcijų kontrolės specialistas paslaugų teikimo atnaujinimo laikotarpiu vertina įstaigos,
šalies epidemiologinę situaciją ir, jai keičiantis, informuoja įstaigos administraciją.
6. Duomenys apie per dieną įstaigoje priimtą maksimalų pacientų skaičių stebimi Konsultacinės
poliklinikos vyresniojo slaugytojo. Keičiantis įstaigos epidemiologinei situacijai informuojama įstaigos administracija, koreguojamas maksimalius priimamų pacientų skaičius.
7. Duomenys apie per dieną įstaigoje priimtą maksimalų pacientų skaičių kaupiami įstaigos
informacinėje sistemoje ESIS ir prireikus pateikiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, ASPĮ steigėjui ar Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
8. Tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijų teikimo planavimo mastas mažinamas ne
mažiau kaip 50 proc., esant bent vienai iš šių sąlygų:
- šalyje patvirtinta po 50 ar daugiau naujų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų per dieną 3 dienas iš eilės;
- šalyje patvirtinta 200 ar daugiau naujų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų bent 1 dieną;
9. Su Planu privalo būti susipažinę ir savo parašu tai patvirtinę visi įstaigos darbuotojai.